Een shishabar is een publiek toegankelijke inrichting, onder meer bestemd om waterpijp te roken (apparaat om te roken via een vloeistofreservoir), ook al is dit sporadisch.
Een shishabar is enkel mogelijk in een handelszaak die uitsluitend als drankgelegenheid wordt uitgebaat. 
Het gebruik van een waterpijp is enkel toegestaan in een rookkamer, niet op terrassen of andere aanhorigheden van de handelszaak.

Voorwaarden

In het reglement vind je de voorwaarden die dienen voldaan te worden bij de aanvraag van de uitbatingsvergunning.

Procedure

Voor elke uitbating van een shishabar moet de uitbater schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester door middel van een aanvraagformulier waarvan een model als bijlage is gehecht aan deze verordening. Je vindt het aanvraagformulier rechts op deze webpagina.

Bij de aanvraag tot het verkrijgen van deze vergunning dienen volgende zaken te worden toegevoegd:

  1. Ingevuld aanvraagformulier
  2. Een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager en zijn telefoonnummer.
  3. De vermelding van het soort zaak dat je wenst te openen.
  4. Een grondplan van het pand met aanduiding van de ruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn en beschrijving van de afmeting van deze ruimtes.
  5. Een attest uitgaand van een bevoegd organisme waaruit blijkt dat de elektrische installaties van het pand beantwoorden aan de voorschriften van de geldende wettelijke reglementaire teksten.
  6. Een ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket.
  7. In het geval van een vennootschap, een kopie van de statuten (van de vennootschap) met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel. 
  8. Desgevallend een kopie van de aanvraag tot toelating van fabricage of in handel brengen van voedingswaren bij het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV).

Bedrag

  • Opening shishabar: € 5.000,00.
  • Jaarlijkse belasting shishabar: € 1.000,00 per uitbating.

Regelgeving

Zie regelgevend document rechts op deze webpagina.

Deel deze pagina