Als wegbeheerder zorgt de gemeente voor goede en veilige wegen. Deze zorg betekent echter niet dat elke weg op elk ogenblik sneeuw- en ijsvrij zal zijn. De wegbeheerder hoort immers alleen datgene te doen wat redelijkerwijze in de gegeven omstandigheden mogelijk is. Het gaat hier dus om een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Gladheidsbestrijding gebeurt onder meer door het bestrooien met wegenzout en het ruimen van de sneeuw. Bij het strooien van zout wordt onderscheid gemaakt tussen preventief en curatief strooien:

  • Op basis van voorspellingen tracht men preventief te strooien om gladheid te voorkomen.
  • Het strooien op het moment dat het stevig vriest (curatief) of tijdens een sneeuwbui heeft tot doel onmiddellijk de aanwezige ijslaag te breken en te doen smelten.

Strooien op wegen is enkel effectief en zinvol als er vlak na het strooien voldoende autoverkeer is welk zal zorgen voor een goede menging en inwerking van het zout op het ijs en de sneeuw.

Welke wegen gaan we bestrooien?

WEGEN CATEGORIE 1

of primaire route met hoogste prioriteit zijn de (gecategoriseerde) verbindingswegen met veel verkeer, de drukke verkeersaders van het centrum,  de busroutes, de onmiddellijke omgeving van de schoolpoorten en de uitvalswegen voor de dringende hulpverlenende diensten.

Strooien aan de schoolpoorten gebeurt enkel op schooldagen. Pas als de wegen van de primaire route zijn bestrooid, kan er worden overgegaan tot de secundaire route. Echter afhankelijk van de werking van het zout, de weersgesteldheid, de temperatuur, de neerslag, enz. bestaat de kans dat de primaire strooiroute soms meerdere beurten dient te krijgen voor we kunnen overgaan tot het bestrooien van de secundaire route.

WEGEN CATEGORIE 2

of secundaire route met prioriteit 2. Deze route omvat de verdere verfijning van het wegennet. De bedoeling is dat de weggebruiker steeds een bestrooide weg kan bereiken binnen een afstand van 150 à 200 m. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal en de spreiding van de woongelegenheden in de straat. Afhankelijk van de weersveranderingen en weersverwachtingen bestaat de kans dat de tweede strooiroute dient te worden onderbroken om terug de strooiroute met prioriteit 1 aan te vatten.

WEGEN CATEGORIE 3

De overige wegen met voornamelijk bestemmingsverkeer en weinig of geen doorgaand verkeer (woonerven, verkavelingen, woonwijken), de erftoegangswegen in buitengebieden en bepaalde doodlopende wegen worden niet gestrooid tenzij uitzonderlijke omstandigheden en op aangeven van de burgemeester. Het bestrooien van deze wegen is niet doeltreffend gezien het sporadische autoverkeer voor een onvoldoende menging zorgt van het zout met het ijs en de sneeuw.

Fiets- en voetpaden

Verhoogde en vrijliggende verharde fietspaden worden niet behandeld door de grote strooiwagen maar door een afzonderlijke ploeg gemeentearbeiders of door een extern aangestelde firma die de paden ruimt en afstrooit. En wat met de voetpaden? Elke burger is verplicht het trottoir voor zijn eigen perceel, woning, winkel of bedrijf  ijs- en sneeuwvrij te maken en te houden. In een gebouw met meerdere woongelegenheden (appartement) maak je hierover het best duidelijke afspraken met de medebewoners. Sneeuw kan je ophopen aan de rand van het voetpad en zorg er steeds voor dat de rioolkolken vrij blijven.

Strooizout

De gemeente stelt geen strooizout ter beschikking aan de bevolking. Voor de aankoop van strooizout verwijzen wij jou naar de doe-het-zelf-zaken, supermarkten of gespecialiseerde bedrijven.

Op bepaalde openbare plaatsen waar veel mensen zich op korte tijd zullen verzamelen naar aanleiding van een bijzondere gelegenheid of activiteit kan op aangeven van de burgemeester of de schepen van openbare werken worden gestrooid. We denken hierbij onder meer aan een rouwstoet, de wekelijkse markt, festiviteiten, enz. De gemeente heeft een voldoende voorraad aan strooizout om de normale wintertoestanden enige tijd de baas te kunnen. Echter bij uitzonderlijk aanhoudend winterweer bestaat de kans dat het zoutverbruik zodanig hoog is op korte termijn dat de zoutvoorraad niet tijdig kan worden aangevuld. In een dergelijke situatie zal enkel en alleen nog de route met de hoogste prioriteit worden behandeld.

Aan de strooiwagen wordt soms gevraagd om niet te strooien zodat de kinderen kunnen spelen in de straat. Dit kan echter niet want de veiligheid op de openbare weg primeert jammer genoeg boven de ijspret. Het strooien van zout is nodig voor de veiligheid maar brengt echter ook schade toe aan de fauna en flora. Het zout zorgt enerzijds voor directe schade aan de plantengroei en anderzijds is een teveel aan zout erg nadelig voor de kwaliteit van ons grondwater en het water in onze beken en sloten. De gewestwegen N41, N446 en N470 op het grondgebied van de gemeente Hamme worden behandeld door het Vlaamse Gewest als wegbeheerder.

Deel deze pagina