Wanneer je als zorgbehoevende opgenomen bent in een woonzorgcentrum en je over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt om de verblijfskosten te betalen, dan kan het OCMW je daarbij helpen door het tekort bij te passen.

Dit gebeurt altijd na een sociaal-financieel onderzoek waaruit jouw behoeftigheid moet blijken. Als het OCMW het tekort bijpast zal het altijd de onderhoudsplicht bij de onderhoudsplichtigen onderzoeken. Dit kan jouw echtgeno(o)t(e) of de kinderen zijn.

Het OCMW kan afzien van deze onderhoudsplicht omwille van billijkheidsredenen die de onderhoudsplichtigen bekend maken. Tijdens jouw opname kent het OCMW je maandelijks een gewaarborgd zakgeld toe waarmee je de persoonlijke uitgaven kunt betalen.

Deel deze pagina