Wie van een verhoogde tegemoetkoming geniet, moet minder betalen voor zijn doktersraadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie, ... In bepaalde gevallen heb je daarop automatisch recht. In andere gevallen moet je daarvoor bij je ziekenfonds een aanvraag indienen. Op de website van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, RIZIV, vind je hierover meer informatie.

Het ziekenfonds kent je automatisch de verhoogde tegemoetkoming toe in volgende situaties:

 • leefloon van Team leven en welzijn (dat je gedurende 3 maanden moet genieten);
 • inkomensgarantie voor ouderen;
 • toelage voor personen met een handicap, toegekend door de Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid;
 • een kind met een erkende handicap van minstens 66%;
 • niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s);
 • voor een weeskind die beide ouders verloren heeft.

Als je niet automatisch de verhoogde tegemoetkoming geniet, dan kun je bij jouw ziekenfonds een aanvraag indienen en zal men onderzoeken of jouw inkomen onder het grensbedrag ligt.

Wat moet je doen?

 • Je bent inwoner van de gemeente Hamme op 1 januari van het aanslagjaar van de bealsting.
 • Je geniet voor het eerst van de verhoogde tegemoetkoming: je bezorgt het attest dat de datum van de ingang van het statuut vermeldt aan Team financiën.
 • Je geniet al eerder van het statuut van de verhoogde tegemoetkoming maar je bent sinds 1 januari van het dienstjaar nieuwe inwoner van de gemeente: je bezorgt het attest dat de datum van de ingang van het statuut vermeldt aan Team financiën.
 • Je verliest het recht op de verhoogde tegemoetkoming: je brengt Team financiën onmiddellijk op de hoogte van de gewijzigde situatie.
 • Je statuut wijzigt niet en je behoudt het recht op een verhoogde tegemoetkoming: De vrijstelling op de gezinsbelasting loopt automatisch door. Je hoeft niets te ondernemen.

Bedrag

Alle personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, hebben recht op een vrijstelling voor de gezinsbelasting.

Deel deze pagina