Met het nieuwe gemeentedecreet is de inspraak van de burger in het gemeentebeleid aanzienlijk toegenomen. Zo heeft voortaan iedere burger het recht om verzoekschriften die door één of meer personen zijn ondertekend, schriftelijk in te dienen bij de gemeenteraad.
De verzoekschriften worden aan de gemeenteraad gericht ter attentie van de voorzitter van de gemeenteraad, p/a Marktplein 1, 9220 Hamme. Je kan dit ook steeds doen via raadsvoorzitter@hamme.be.

De voorzitter van de gemeenteraad plaatst het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het verzoekschrift minstens 15 kalenderdagen voor de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.

De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door de gemeenteraad of een gemeenteraadscommissie. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

De gemeenteraad verstrekt binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

Deel deze pagina