Een jeudgwerkinitiatief dat wegens de aankoop, nieuwbouw of verbouwing van een lokaal aanspraak wenst te maken op een subsidie kan dit aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen via de jeugddienst. De aanvrager maakt daarbij een onderscheid tussen reguliere verbouwingswerken en werken in het kader van de brandveiligheid.

Procedure

 • Het college van burgemeester en schepenen stelt een deskundige aan die een expertiseverslag opmaakt. Voor werken in het kader van de brandveiligheid wint het college het advies van de brandweer in. Het expertiseverslag wordt aan het college en aan het betreffende initiatief overgemaakt. Het aanvragende initiatief dient de toegang tot het gebouw of gronden mogelijk maken, opdat de deskundige en de brandweer hun opdracht kunnen vervullen. Het niet naleven van deze voorwaarden doet het recht op de subsidie vervallen.
 • Het college neemt binnen de 2 weken een beslissing na het expertiseverslag te hebben ontvangen. Het initiatief verkrijgt het recht op subsidiëring als het college de aanvraag rechtmatig verklaart, de werken erkent of de kostprijs goedkeurt. Het college kan de werken of de prijs waarop de subsidie zal berekend worden ook beperken of verwerpen.
 • Het initiatief wordt binnen de maand schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het college.
 • Alle betwistingen in verband met de toekenning of de uitbetaling van de subsidie worden geregeld door het college van burgemeester en schepenen, na advies van de gemeentelijke jeugdraad en na het horen van het betrokken initiatief.

Meebrengen

Aankoop

 • aanvraag
 • een afschrift van het bewijs van aankoop van de woning (akte), waarbij de termijn tussen de datum van het verlijden van de akte en de datum van de subsidieaanvraag niet langer dan 1 jaar is
 • een rekeningnummer voor het overmaken van de subsidie

Nieuwbouw

 • aanvraag
 • plan van het bouwwerk met een korte beschrijving van de werken plus het lastenboek van de raming van de kosten
 • een afschrift van de bouwvergunning
 • afschrift van bewijs (vergunning, akte, contract) waaruit blijkt dat de rechthebbende vereniging of instelling voldoet aan de in artikel 2 gespecificeerde voorwaarden
 • een rekeningnummer voor het overmaken van de subsidie

Verbouwingen

 • aanvraag
 • een beschrijving van de verbouwingswerken met een prijsbestek, opgemaakt door de uitvoerders ervan
 • desgevallend een afschrift van de verleende bouwvergunning
 • afschrift van bewijs (vergunning, akte, contract) waaruit blijkt dat de rechthebbende vereniging of instelling voldoet aan de in artikel 2 gespecificeerde voorwaarden
 • een rekeningnummer voor het overmaken van de subsidie

Bedrag

Aankoop

 • Voor de aankoop wordt maximaal € 25,00 per m² gesubsidieerd met een max. van € 7000,00.
 • Indien de subsidie minder dan € 7000,00 bedraagt, dan kan het initiatief in een periode van 5 jaar opnieuw aanvragen indienen tot het bedrag van € 7000,00 werd bereikt (vb. voor verbouwingswerken). Deze periode van 5 jaar begint te lopen vanaf de datum van het indienen van de 1ste subsidieaanvraag.

Nieuwbouw

 • Voor nieuwbouw wordt maximaal € 25,00 per m² gesubsidieerd met een max. van € 7000,00.
 • Indien de subsidie minder dan € 7000,00 bedraagt, dan kan het initiatief in een periode van 5 jaar opnieuw aanvragen indienen tot het bedrag van € 7000,00 werd bereikt (vb. voor verbouwingswerken). Deze periode van 5 jaar begint te lopen vanaf de datum van het indienen van de 1ste subsidieaanvraag.

Verbouwingen

 • Voor reguliere verbouwingswerken bedraagt de subsidie 60 % van de totale kost van de verbouwingswerken (incl. btw) met een maximum van € 7000,00 per initiatief in een periode van 5 jaar. Deze periode van 5 jaar begint te lopen vanaf de datum waarin de 1ste aanvraag werd gedaan. Indien de premie minder dan € 7000,00 bedraagt kan men in dezelfde periode opnieuw aanvragen indienen tot het bedrag van € 7000,00 bereikt wordt.
 • Voor verbouwingswerken in het kader van de brandveiligheid bedraagt de subsidie 80% van de totale kost van de werken (incl. btw). Voor het overige gelden de bepalingen voor reguliere verbouwingswerken.

Regelgeving

 • reglement subsidiëring aankoop, bouwen of verbouwen van particuliere jeugdwerkinfrastructuur

Deel deze pagina