Bij team ruimte en bouwen is een atlas der waterlopen aanwezig. Deze is opgemaakt ingevolge de wet van de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967. De onbevaarbare waterlopen zijn onderverdeeld in waterlopen van 2de, 3de categorie en 'de niet meer gerangschikte waterlopen'.

Waterlopen categorie 2

In de poldergebieden wordt het onderhoud van de geklasseerde waterlopen van categorie 2 uitgevoerd door de polderbesturen en betoelaagd door het provinciebestuur:

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
Derde directie - dienst 36
Gouvernementstraat 1 - 9000 GENT
tel. 09 267 77 00

Waterlopen categorie 3

In de poldergebieden wordt het onderhoud van de geklasseerde waterlopen van categorie 3 uitgevoerd door de polderbesturen en betoelaagd door het lokaal bestuur. De vroeger geklasseerde waterlopen en polderwaterlopen in de poldergebieden worden door de polderbesturen onderhouden.

Wil je als particulier, als ruilverkavelingscomité, als polder of als openbare instelling buitengewone werken uitvoeren aan deze waterlopen, dan dien je hiervoor toelating te vragen aan de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen. Onder de buitengewone werken aan waterlopen kunnen verstaan worden verbreding, overwelving, plaatsen van kunstwerken, …

Deze aanvraag kan gebeuren door een schrijven met gedetailleerde uitleg betreffende deze werken te richten aan het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur organiseert daarna een openbaar onderzoek van 20 dagen, vraagt aan verschillende instanties advies en stuurt daarna de aanvraag met een advies van de gemeente door naar de Bestendige Deputatie.

Deel deze pagina