Een scheiding is het ontbinden van het huwelijk naar Belgisch recht. We onderscheiden volgende echtscheidingen:

 • door onderlinge toestemming
 • op grond van onherstelbare ontwrichting

Daarnaast bestaat er ook een beperkte ‘scheiding van tafel en bed’. Via een gerechtelijke procedure worden de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten afgezwakt. Het huwelijk wordt evenwel niet beëindigd.

Voorwaarden

 • Onderlinge toestemming: Er moet een volledig akkoord bereikt zijn tussen beide partijen, zowel wat betreft de verdeling van de goederen, als de alimentatie en de regeling voor de opvoeding van de kinderen. Deze afspraken worden opgenomen in een regelingsakte (je informeert best bij de notaris).
 • Onherstelbare ontwrichting: De rechter oordeelt of er sprake is van onherstelbare ontwrichting. De schuldvraag speelt hierbij geen rol.

Procedure

 • De rechtbank spreekt de echtscheiding uit.
 • Beroep aantekenen kan binnen de maand en door alle partijen.
 • Het vonnis of arrest wordt van kracht van zodra het vonnis de status ‘kracht van gewijsde’ krijgt:
  • Bij onderlinge toestemming: 1 maand na de uitspraak.
  • Op grond van onherstelbare ontwrichting: 1 maand na de betekening van het vonnis aan de tegenpartij.
 • De rechtbank stuurt de documenten naar de gemeente waar je huwde. De rechtbank doet dit binnen de maand van de ‘kracht van gewijsde’ van het vonnis.
 • Team burgerzaken schrijft het vonnis of arrest van de echtscheiding zo spoedig mogelijk over in de registers van de burgerlijke stand en verwittigt de partijen. Vanaf die datum heeft de echtscheiding rechtskracht tegenover derden.

Bedrag

Gratis (de overschrijving van het vonnis/arrest)

Uitzonderingen

 • Bij de ontbinding in België van een huwelijk voltrokken in het buitenland, wordt het vonnis/arrest naar Team burgerzaken van Brussel (1ste district) verstuurd. Zij schrijven binnen de maand het vonnis of arrest over in hun registers van de burgerlijke stand.
 • Bij de ontbinding in het buitenland van een huwelijk al of niet voltrokken in België, ga je naar Team burgerzaken van de gemeente waar je huwde en neem je de echtscheidingsakte mee. In bepaalde gevallen moet je nog bijkomende documenten voorleggen.

Regelgeving

Artikel 229, 275 en 276 van het Burgerlijke Wetboek.

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina