Verenigingen zonder winstoogmerk en/of feitelijke verenigingen komen in aanmerking voor erkenning. Zij dienen de organisatie op zich te nemen van 'activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter met aandacht voor fysieke inspanning'.

Voorwaarden

  • De sportvereniging moet een open vereniging zijn.
  • De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 personen met respectievelijk volgende taakverdeling: voorzitter, penningmeester en secretaris.
  • De zetel van de vereniging moet in Hamme gevestigd zijn.
  • De sportvereniging dient het Nederlands te gebruiken bij haar werking en organisatie.
  • Minstens 10 van de sportieve activiteiten moeten plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente.
  • De sportverenging moet een actieve werking kunnen aantonen, d.w.z. min. 10 sportactiviteiten per jaar.
  • De sportvereniging dient een verzekering BA en lichamelijke ongevallen af te sluiten voor haar bestuursleden, lesgevers en leden.

Procedure

  • De aanvraag tot erkenning wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij het gemeentebestuur.
  • De erkenningsaanvraag moet ingediend worden, jaarlijks vóór 15/9.
  • De bekendmaking van de erkenning vindt plaats, jaarlijks vóór 15/11.

Tussen 15/11 en 15/12 kan beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag tot erkenning is geldig voor een periode van 2 jaar.

Deel deze pagina