Een persoon die zichzelf beschouwt als behorende tot de andere sekse en de behoefte heeft dit gevoel te vertalen naar de realiteit kan een aanvraag geslachtwijziging indienen. Een geslachtswijziging is een recht, mits je aan de (strenge) voorwaarden voldoet. Wie een geslachtswijziging laat uitvoeren zal een administratieve procedure moeten doorlopen om in orde te zijn met alle administratieve gevolgen van de geslachtswijziging.

Voorwaarden

De Belg of vreemdeling die ingeschreven is in de bevolkingsregisters doet aangifte bij de dienst burgerzaken van de plaats van inschrijving (en dus niet in de geboorteplaats). Een niet-ontvoogde minderjarige dient bij het afleggen van de verklaring te worden bijgestaan door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Om effectief een geslachtswijziging te laten uitvoeren gelden zeer strenge criteria:

 • De voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging hebben tot het andere geslacht te behoren dan datgene vermeld in de geboorteakte.
 • Lichamelijk zodanig aan dat andere geslacht aangepast zijn als uit medisch oogpunt mogelijk en verantwoord is.

Procedure

 • Wanneer de voorgelegde verklaringen van psychiater en chirurg als voldoende bewijs kunnen aanvaard worden, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een voorlopige akte op die getekend wordt door betrokkene.
 • De ambtenaar stuurt de akte naar de Procureur des Konings.
 • Na een termijn van 90 dagen (mogelijkheid tot beroep) schrijft de ambtenaar de verklaring in in de registers. Hij verzoekt de geboorteplaats om een randmelding aan te brengen in de geboorteakte.
 • Er wordt aan betrokkene een nieuw rijksregisternummer toegekend en hij/zij wordt uitgenodigd voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart (eID).
 • Indien je de aanvraag indiende in Hamme, dan kan je online, na overschrijving in de registers, een afschrift van de akte van geslachtswijziging aanvragen.

Meebrengen

 • identiteitskaart (eID), paspoort of verblijfskaart (eVK)
 • een geboorteakte wanneer niet in Hamme geboren
 • medisch attest van de psychiater
 • medisch attest van de chirurg

Bedrag

De aangifte van een geslachtswijziging is gratis. Voor de aanvraag van de nieuwe identiteitskaart geldt het regulier tarief.

Uitzonderingen

Indien de Belgische aangever in België is geboren maar niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters, moet hij zich aanbieden bij de dienst burgerzaken van zijn geboorteplaats.

Indien de Belgische aangever niet in België geboren is en niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, kan enkel de ambtenaar van de burgerlijke stand te Brussel een akte met vermelding van het nieuwe geslacht opmaken.

Regelgeving

Artikel 62bis en 62ter van het Burgerlijk Wetboek

Deel deze pagina