Transgenders kunnen hun geslachtsregistratie (en hun voornaam) officieel laten aanpassen. Als je de overtuiging hebt dat het geslacht vermeld op je geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit, dan kan je een aanvraag indienen om je geslachtsregistratie te wijzigen.

Voorwaarden

Sinds 01/01/2018 moet een transgender persoon niet meer voldoen aan bepaalde medische voorwaarden om het geslacht en de voornaam officieel te laten aanpassen op de akten van de burgerlijke stand en in het bevolkingsregister.

Voor wie?

 • meerderjarige Belgen
 • ontvoogde minderjarige Belgen vanaf 16 jaar
 • niet-ontvoogde minderjarige Belgen vanaf 16 jaar op voorwaarde dat zij bij de verklaring worden bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger
 • meerderjarige vreemdelingen, ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • niet-ontvoogde minderjarige vreemdelingen vanaf 16 jaar, ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, op voorwaarde dat zij bij de verklaring worden bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger

Procedure

 • De eerste verklaring leg je af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van je woonplaats.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand bezorgt je een ontvangstbewijs en informatiebrochure, wijst op het onherroepelijk karakter van de gemaakte keuze en geeft verdere inlichtingen over de procedure.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt de verklaring ter kennisgeving aan de Procureur des Konings, binnen de 3 dagen na het opnemen van de verklaring.
 • De Procureur des Konings heeft, vanaf de datum van de aflevering van het ontvangstbewijs, een termijn van 3 maanden om advies uit te brengen.
 • Advies Procureur des Konings: bij negatief advies word je meteen via aangetekende zending verwittigd.
 • Bij positief advies of bij het ontbreken van advies leg je de tweede verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand waar de eerste verklaring is afgelegd. Dit dient te gebeuren ná minimum 3 maanden en vóór maximum 6 maanden na het afleggen van de eerste verklaring.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand gaat na of de vormvoorwaarden vervuld zijn.
 • Zodra de tweede verklaring ontvangen is, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand onmiddellijk de akte van de registratie van het geslacht op.
 • De aanpassing van het geslacht is onmiddellijk vermeld in de akten van de burgerlijke stand die op jou betrekking hebben vb. geboorteakte, huwelijksakte, geboorteakte van kind(eren), ...
 • De volledige procedure zal minimum 3 maanden en maximum 6 maanden in beslag nemen.

Meebrengen

 • identiteitskaart (eID), paspoort of verblijfskaart (eVK)
 • verklaring tot geslachtswijziging te vinden op de website van de FOD Justitie (https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/transgenders) of aan de balie van de burgerlijke stand.
 • Als minderjarige (vanaf 16 jaar):
  • identiteitskaart (eID), paspoort of verblijfskaart (eVK)
  • verklaring tot geslachtswijziging
  • een verklaring van de kinder- en jeugdpsychiater waarin staat dat de jongere over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om de voortdurende overtuiging te hebben dat het geslacht vermeld in de akte van geboorte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit
  • bijgestaan door beide ouders/wettelijke vertegenwoordiger/voogd ad hoc (= voogd die aangesteld wordt door de familierechtbank wanneer ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger je weigeren bij te staan. Een voogd ad hoc vraag je aan via een verzoekschrift aan de familierechtbank.)

Bedrag

De aangifte van een geslachtswijziging is gratis. Voor de aanvraag van de nieuwe identiteitskaart, de verblijfskaart of het paspoort geldt het regulier tarief.

Uitzonderingen

 • Ben je niet ingeschreven in ons bevolkingsregister? Dan leg je een verklaring af bij de ambtenaar van je geboorteplaats.
 • Ben je niet ingeschreven in de bevolkingsregisters en ben je niet geboren in België? Dan kun je een verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.

In beide gevallen moet je je adres doorgeven aan de ambtenaar in functie van het versturen van een eventuele weigering om de akte tot geslachtswijziging op te maken.

Regelgeving

Wet van 25/06/2017, in werking sinds 01/01/2018.

Deel deze pagina