Plaatselijk erkende jeugdwerkinitiatieven kunnen een subsidie voor herstellingen en/of saneringen aan hun particuliere jeugdwerkinfrastructuur aanvragen.

Voorwaarden

 • gehuisvest zijn in particuliere jeugdwerkinfrastructuur
 • de werken mogen op datum van de aanvraag nog niet aangevangen zijn
 • 1° bouwheer zijn en het bouwperceel in eigendom hebben
  of 2° bouwheer zijn en het betrokken gebouw in huur hebben voor een periode van minstens 6 jaar op datum van de subsidieaanvraag of bouwheer zijn en het betrokken perceel in huur hebben voor een periode van 6 jaar op datum van de aanvraag en waarbij de eigenaar toestemming gaf (geeft) erop te bouwen en verzaakt aan het recht van natrekking tot de gebouwen die op de eigendom werden (worden) opgericht door de huurder (9 jaar voor aankoop of nieuwbouw)

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten de werken betrekking hebben op het gebouw of op de uitrusting ervan die met het gebouw één geheel vormt en er aan vast hangt. De werken moeten beantwoorden aan een reële en objectieve noodzaak. Ze moeten tevens kaderen in het globale gemeentelijk jeugdbeleid. In de werken maken we een onderscheid tussen: 

 • Herstellingen zijn het weer in orde brengen van het gebouw of het vervangen van versleten of gebrekkige uitrusting (bv. herstellingen aan vloeren, muren of daken, het vervangen van leidingen, het vervangen van onderdelen van een ingebouwde keuken, …).
 • Saneringen zijn verbeteringswerken vanuit het oogpunt van de gezondheid, het energieverbruik, de functie van de leefruimte, de duurzaamheid van het gebouw, vochtwering, isolatiewerken, het aanleggen van leidingen (water, elektriciteit), het aanbrengen van betere verlichting, het aanbrengen van verwarmingstoestellen, ...).
 • Herstellingen en saneringen, met het oog op het verbeteren van de brandveiligheid. In de materiaalkeuze en ingrepen moet de aanvrager een kwaliteitsverbetering van de brandveiligheid op langere termijn nastreven. Hieronder verstaan we ondermeer: het aanbrengen van brandwerende deuren, het vernieuwen van de elektriciteit, het aanpassen van verwarmingssystemen, het aanbrengen van veiligheidverlichting, signalisatie, …

Procedure

 • Het initiatief dat wegens het uitvoeren van herstellingen en/of saneringswerken aanspraak wenst te maken op een subsidie richt een aanvraag naar het college van burgemeester en schepenen. De aanvrager maakt daarbij een onderscheid tussen reguliere verbouwingswerken en werken in het kader van de brandveiligheid. De nodige documenten zijn te verkrijgen bij de jeugddienst.
 • Het college van burgemeester en schepenen stelt een deskundige aan die een expertiseverslag opmaakt. Voor werken in het kader van de brandveiligheid wint het college het advies van de brandweer in. Het expertiseverslag wordt aan het college, en aan het betreffende initiatief overgemaakt. Het aanvragende initiatief  dient de toegang tot het gebouw of gronden mogelijk maken, opdat de deskundige of brandweer hun opdracht kunnen vervullen. Het niet naleven van deze voorwaarden doet het recht op de subsidie vervallen.
 • Het college neemt binnen de 2 weken een beslissing na het expertiseverslag te hebben ontvangen. Het initiatief verkrijgt het recht op subsidiëring als het college de aanvraag rechtmatig verklaart, de werken erkent of de kostprijs goedkeurt. Het college kan de werken of de prijs waarop de subsidie zal berekend worden ook beperken of verwerpen.
 • Het initiatief wordt binnen de maand schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het college.

Meebrengen

 • een beschrijving van de herstellingen- en/of saneringen met een verantwoording van de noodzaak van de werken
 • een prijsbestek van de werken, opgemaakt door de uitvoerders ervan
 • eventueel een afschrift van de verleende bouwvergunning zoals voorzien in de wetgeving op de stedenbouw
 • afschrift van bewijs (vergunning, akte, contract) waaruit blijkt dat de rechthebbende vereniging of instelling voldoet aan de in artikel 2 gespecificeerde voorwaarden
 • een rekeningnummer voor het overmaken van de subsidie

Bedrag

 • De subsidie bedraagt 60 % van de totale kost van de herstellingen en/of saneringen (incl. btw) met een maximum van € 750,00 per aanvraag. Voor werken rond brandveiligheid bedraagt de tussenkomst 80% met een max. van € 750,00. Elke initiatief kan slechts 1 aanvraag per jaar indienen.
 • De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren op basis van facturen binnen de maand volgend op de goedkeuring door het college. De facturen kunnen tot uiterlijk 30 november van het subsidiejaar binnengebracht worden. Een afschrift van het bewijs van betaling dient bijgevoegd te worden met vermelding dat de aanvrager ‘schuldenaar’ is voor de geleverde goederen en/of diensten.

Alle betwistingen in verband met de toekenning of de uitbetaling van de subsidie worden geregeld door het college van burgemeester en schepenen, na advies van de gemeentelijke jeugdraad en na het horen van het betrokken initiatief.

Uitzonderingen

Het gemeentebestuur voorziet binnen de beleidsdoelstellingen i.v.m. het verhogen van de brandveiligheid in jeugdlokalen enkele collectieve maatregelen die ook voor particuliere jeugdinfrastructuur gelden: de aankoop en periodieke controle van blustoestellen, de installatie van rookmelders en de aankoop van bergingen voor de opslag van gasflessen of gevaarlijke stoffen.

Indien het budget voor deze collectieve maatregelen ontoereikend zou zijn om alle jeugdlokalen te bedienen, dan kunnen de jeugdwerkinitiatieven die in particuliere jeugdinfrastructuur gehuisvest zijn deze werken en materialen ook via dit reglement laten subsidiëren.

Regelgeving

 • reglement subsidiëring herstellen of saneren van particuliere jeugdwerkinfrastructuur

Deel deze pagina