Het lokaal bestuur erkent een initiatief als plaatselijke jeugd- of jongerenbeweging, een particuliere vereniging die als hoofdactiviteit groepsgerichte sociaal-culturele activiteiten organiseert op basis van niet-commerciële doelen, met en voor kinderen en jongeren van 6 t.e.m. 25 jaar, met vrijwillige deelname, in de vrije tijd en onder educatieve begeleiding.

Nieuwe initiatieven die menen te voldoen aan de erkenningscriteria van jeugd- en jongerenbewegingen, worden gesubsidieerd via het startsubsidiereglement gedurende een periode van 5 jaar. Daarna worden zij gesubidieerd via dit reglement na erkenning door het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Erkenningsvoorwaarden

 • Het initiatief heeft plaats op het grondgebied van de gemeente Hamme.
 • Het initiatief telt minimum 15 leden. Minimum 75 % van de leden zijn woonachtig te Hamme of Sint-Anna Waasmunster. Indien het leeftijdsverschil tussen de leden meer dan 6 jaar bedraagt, moet men opsplitsen in leeftijdsgroepen, d.w.z. dat voor die verschillende leeftijdsgroepen ook aparte activiteiten worden opgezet.
 • De werkingsperiode van het initiatief is niet gelimiteerd. Wel dienen er minimum 6 ledenactiviteiten per 3 maand te worden georganiseerd.
 • Het initiatief sluit een verzekeringscontract tot dekking van de risico’s m.b.t. het vrijwilligerswerk.
 • Initiatieven die gehuisvest zijn in gemeentelijke lokalen wordt aangeraden een brandpolis af te sluiten voor de inboedel. Het lokaal bestuur sluit een brandpolis af voor de gebouwen.
 • De werking wordt gedragen door de leidingsploeg. Zij organiseren de werking en nemen deel aan het bestuur van de vereniging. Daartoe organiseren zij minimum om de 2 maand een algemene of bestuursvergadering. De bestuursleden moeten een leeftijd hebben vanaf 16 t.e.m. 35 jaar en er moet een hoofdverantwoordelijke zijn die minimum 18 jaar is. Minimum 75 % van de bestuursleden is woonachtig te Hamme of Sint-Anna Waasmunster.

Subsidiëringsvoorwaarden

 • Het initiatief komt in aanmerking voor subsidiëring indien het erkend is op basis van de bovenstaande erkenningsvoorwaarden. Daarenboven komen er volgende subsidiëringsvoorwaarden bij.
 • Het initiatief moet minimum 30 leden hebben, leiding inbegrepen.
 • Het initiatief moet minimum 3 begeleiders hebben met 1 begeleider per 15 leden.
 • Minimum 1/3 van de begeleiders moet gekwalificeerd zijn. Als gekwalificeerde begeleiders kom in aanmerking:
  • de houders van een attest, toegekend door de afdeling Jeugd van de Vlaamse overheid (animator, hoofdanimator, instructeur, hoofdinstructeur)
  • diegenen die het vormings- en stageprogramma hebben doorlopen voor het behalen van voorgenoemde attesten
  • de houders van een diploma of getuigschrift hoger onderwijs, voor zover dit diploma of getuigschrift werd uitgereikt na studies die ten minste 60 uur pedagogische en/of psychologische vorming omvatten. Bij de berekening van de subsidie worden volgende kwalificaties in rekening gebracht: 1 jaar geslaagd en studerend = hoofdanimator of diploma behaald = hoofdinstructeur
 • Bestuursleden die 3 jaar actief zijn in het initiatief. Bij de berekening van de subsidie wordt de kwalificatie animator in rekening gebracht.
 • Het toekennen van kwalificaties door opleiding of ervaring geldt uiteraard enkel voor de berekening van de subsidie en leidt niet tot het behalen van het attest.

Bedrag

De subsidie voor het initiatief voor het komend werkjaar wordt berekend aan de hand van de gegevens van het vorig werkjaar (zie jaarverslag) en voorzien in het budget. De subsidie wordt integraal uitbetaald uiterlijk op 31 maart van het boekjaar.

Regelgeving

 • reglement subsidiëring jeugd -en jongerenbewegingen

Deel deze pagina