Voorwaarden

  • Het initiatief richt zich hoofdzakelijk naar 15-25 jarigen.
  • Specifieke activiteiten of initiatieven naar andere leeftijdsgroepen worden hiermee niet uitgesloten. Afhankelijk van de plaatselijke situatie kan de doelgroep verschillen (leeftijdsgrenzen, subculturen, territoria, ...).
  • Jaarlijks bereikt het initiatief minimum 50 jongeren.

Bedrag

De subsidie voor het initiatief voor het komend werkjaar wordt berekend aan de hand van de gegevens van het vorig werkjaar (zie jaarverslag) en voorzien in het budget. De uitbetaling is als volgt voorzien:

  • 1ste schijf van € 6.000,00 uiterlijk op 31 maart 
  • 2de schijf van € 9.000,00 uiterlijk op 30 juni

Saldo uiterlijk op 15 februari van het volgend boekjaar na het binnenbrengen van de afrekening van de vrijwilligersvergoedingen vóór 15 januari.

Uitzonderingen

Wanneer uit het jaarverslag en na eventuele bijkomende controle blijkt, dat bepaalde erkennings- of subsidiëringscriteria niet gehaald werden, dan kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om de voor het initiatief te voorziene subsidie met maximaal 30% te verminderen.

Regelgeving

  • Plaatselijke controle door het college van burgemeester en schepenen of door een afgevaardigde kan steeds uitgevoerd worden, maar dient wel te gebeuren in het bijzijn van een daarvoor bevoegde beroepskracht of een van de bestuurders van de vzw.
  • De initiatiefnemers verbinden zich ertoe jaarlijks voor 1 oktober een jaarverslag in te dienen bij het gemeentebestuur.

Deel deze pagina