Het lokaal bestuur verleent een subsidie bij het realiseren van een project aan plaatselijk erkende jeugdwerkinitiatieven of aan een groep van minimum 6 jongeren tussen 12 en 30 jaar, woonachtig te Hamme.

binnen de perken van de door de gemeenteraad goedgekeurde en daartoe beschikbaar gestelde kredieten binnen het exploitatiebudget.

Voorwaarden

 • vormend, ontspannend of cultureel met een openbaar karakter
 • beperkt in tijd en ruimte
 • het dient plaats te vinden op het grondgebied van de gemeente Hamme
 • er wordt naar een afgewerkt product of toonmoment gewerkt
 • gericht naar een bepaalde doelgroep (tussen 0 - 30 jaar), er moet kunnen worden aangetoond dat de beoogde doelstellingen relevant zijn voor het jeugdwerk of de doelgroep jeugd in Hamme
 • activiteiten die beantwoorden aan één van de doelstellingen die in het jeugdwerkbeleidsplan werden vastgelegd, krijgen voorrang

Procedure

 • De aanvraag gebeurt minimum één maand voor het project en uiterlijk op 31 oktober van het subsidiejaar op een daartoe bestemd formulier.
 • De organisator komt het project voorstellen op de algemene vergadering van de jeugdraad volgend op de aanvraag.
 • Op advies van de jeugdraad beslist het college van burgemeester en schepenen over het al dan niet toekennen van de subsidie.
 • Uiterlijk 2 maanden na het project dienen de initiatiefnemers een evaluatieverslag van het project in bij Team jeugd.
 • De projectsubsidie wordt uitbetaald na een gunstige collegebeslissing op basis van het evaluatieverslag en dit binnen de 3 maand na het binnenbrengen van de bewijsstukken.
 •  De initiatiefnemers aanvaarden door het indienen van een aanvraag een controle van het bevoegde gemeenteteam.

Bedrag

 • 50% van het totaal van de subsidieerbare uitgaven met een max. van € 500,00 voor een project dat voldoet aan de voorwaarden onder Art. 2 en 3.
 • 25% van het totaal van de subsidieerbare uitgaven met een max. van € 250,00 voor een project dat voldoet aan de voorwaarden onder Art. 2 en 3, maar kadert in een totaalprogramma (bv. wijkfeesten, jaarmarkten, kermissen, …).
 • 25% van het totaal van de subsidieerbare uitgaven met een max. van € 300,00 voor een activiteit in kader van het 10-jarig bestaan van het initiatief of een veelvoud ervan.
 • 50% van het totaal van de subsidieerbare uitgaven met een max. van € 300,00 voor een activiteit in kader van het 25-jarig bestaan van het initiatief of een veelvoud ervan.

Wanneer het jubileum een veelvoud is van 10 én 25 geldt de regel van het 25-jarig bestaan.

Uitzonderingen

Ingeval het project door overmacht (diefstal, brand, extreme weersomstandigheden, …) niet kan plaatsvinden, kan het initiatief een aanvraag voor een onkostenvergoeding indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Regelgeving

 • Een activiteit in het kader van de jubileumviering van een plaatselijk erkend jeugdwerkinitiatief komt eveneens in aanmerking als project. Een subsidie kan aangevraagd worden bij het 10-jarig bestaan en bij een veelvoud ervan of bij het 25-jarig bestaan en bij een veelvoud ervan.
 • Volgende culturele en artistieke projecten komen niet in aanmerking: ondersteuning van een tournee van een groep en bijbehorende kosten, fuiven en themadagen.
 • Indien meerdere jeugdorganisaties één project organiseren volstaat een gezamenlijke aanvraag.
 • Elke jeugdorganisatie, die individueel of met andere organisaties een project organiseert kan slechts één aanvraag per jaar indienen.

 • De projecten worden chronologisch (volgens datum van ontvangst) behandeld tot uitputting van het krediet. De andere projecten worden op een wachtlijst geplaatst.
 • De toekenning van een projectsubsidie via dit reglement is niet cumuleerbaar met een subsidie verkregen via een ander gemeentelijk reglement voor eenzelfde project.

Deel deze pagina