De gemeente verleent een subsidie voor het onderhouden van de bestaande kleine landschapselementen of het aanbrengen van nieuwe.

Raad en daad

Kan jouw oude knotboom nog gered worden? Is jouw grond geschikt om er een poel te graven? Welke haag past aan de rand van je perceel? Met deze en alle andere vragen over landschapswerken kan je terecht bij het landschapsloket van het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Zij bieden gratis en vrijblijvend advies aan iedereen die zijn stuk grond een meer natuurlijke toets wil geven.

Voorwaarden

 • In geval van knotwilgen en veedrinkpoelen: deze landschapselementen bevinden zich niet in de Vallei van de Benedenschelde en Durme (in dat geval kan je in aanmerking komen voor de provinciale subsidie, zie de 'Uitzonderingen' hieronder).
 • De kleine landschapselementen staan op een niet-bebouwd perceel in het landelijk gebied van de gemeente. Onder landelijk gebied worden volgende bestemmingen volgens het Gewestplan verstaan: agrarisch gebied in ruime zin, natuurgebied in ruime zin, groengebied, buffergebied.
 • Je bent de eigenaar of gebruiker van het perceel waar de werken gepland zijn. Als je de gebruiker bent, heb je het akkoord van de eigenaar nodig om deze subsidie aan te vragen.
 • De aangevraagde subsidie bedraagt minimaal € 25,00.

In bepaalde gevallen is het voorafgaande advies van het Regionaal Landschap Schelde-Durme nodig (zie het subsidiereglement). Raadpleeg het subsidiereglement voor specifieke voorwaarden.

Procedure

 • Je kan de subsidie aanvragen via het online aanvraagformulier of per post.
 • Na uitvoering van de te subsidiëren werken komt iemand van de gemeente langs voor een controle. Je wordt telefonisch gecontacteerd om een afspraak te maken.
 • Controles van subsidieaanvragen gebeuren een zestal keer per jaar. Na een reeks controles geeft het college opdracht tot uitbetaling van de goedgekeurde subsidiedossiers. Het subsidiebedrag wordt dan op je bankrekening gestort.

Bedrag

 • Aanplant van een haag, heg, houtkant, houtwal: € 0,25 per plant
 • Aanplant van een alleenstaande boom, bomenrij of boomgroep: € 7,50 per plant
 • Aanplant van knotbomen: € 2,50 per poot
 • Bebossing kleiner dan 50 are: € 15 per are
 • Aanleg van een poel: € 2,50 per m2
 • Snoeien van een haag: € 0,50 per lopende meter
 • Snoeien van een heg, onderhoudskapping van een houtkant of houtwal: € 1,00 per lopende meter
 • Onderhoudskapping van een hakhoutbos: € 8,00 per are
 • Knotten van knotbomen: € 6,25 per boom
 • Ruimen van een poel: € 2,50 per m2
 • Ruimen van een sloot: € 1,25 per lopende meter
 • Onderhoud van een trage weg: € 0,16 per m2

Uitzonderingen

De provincie Oost-Vlaanderen verleent een subsidie voor aan te planten of te knotten knotwilgen en (her)aan te leggen of te onderhouden veedrinkpoelen die gelegen zijn in een provinciaal aandachtsgebied. Delen van Hamme liggen in dergelijk aandachtsgebied, namelijk in de Vallei van de Benedenschelde en Durme.

De aanplant en het onderhoud van knotwilgen en de aanleg of het onderhoud van veedrinkpoelen in deze gebieden kunnen enkel gesubsidieerd worden door de Deputatie van de provincie. Onderaan deze pagina vind je een kaartje met een schets van de delen van Hamme die in het aandachtsgebied 'Vallei van de Benedenschelde en Durme' liggen. Ligt jouw perceel op de grens van het gebied of heb je percelen buiten Hamme, raadpleeg dan via de website van de provincie de kaart met de aanduiding van de aandachtsgebieden.

Ook het subsidiereglement en het aanvraagformulier voor de provinciale subsidie zijn te vinden op de website van de provincie Oost-Vlaanderen. Een rechtstreekse link vind je rechts op deze pagina.

Regelgeving

Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen (KLE’s), gemeenteraad 24 november 2010

Deel deze pagina