Niet-Belgen kunnen zich vestigen in Hamme of een machtiging tot verblijf van meer dan 3 maanden aanvragen. Dit kan op basis van tewerkstelling, studies, gezinshereniging, beschikker voldoende bestaansmiddelen, om medische of buitengewone redenen.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn afhankelijk van het verblijfsstatuut.

Procedure

Burgers die tot de EU behoren

 • Je meldt je bij aankomst binnen de 3 maanden aan bij Team burgerzaken.
 • Team burgerzaken bespreekt met jou de mogelijkheden inzake lang verblijf, de aanvraagprocedure en de voor te leggen documenten.
 • Je hebt 3 maanden de tijd om de gevraagde bewijzen voor te leggen.
 • Afhankelijk van het statuut neemt het gemeentebestuur of de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing.
 • Bij een positieve beslissing kan je een verblijfskaart aanvragen.

Burgers die niet tot de EU behoren

 • De visumplichtige niet-Belg kan een visumaanvraag voor lang verblijf (D-visum) indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Hij meldt zich na binnenkomst in België binnen de 8 werkdagen aan bij Team burgerzaken.
 • In bepaalde gevallen kan de aanvraag ook in België ingediend worden (bvb. je hebt een C-visum of je bent vrijgesteld). Team burgerzaken bespreekt met jou de mogelijkheden inzake lang verblijf, de aanvraagprocedure en de voor te leggen documenten.
 • De termijn voor het voorleggen van de bewijzen en de beslissing varieert per statuut.
 • Bij een positieve beslissing kan je een verblijfskaart aanvragen.

Raadpleeg de lijst van EU-lidstaten.

Meebrengen

 • identiteitskaart (eID) of paspoort
 • overige voor te leggen documenten zijn afhankelijk van het statuut: arbeidscontract, arbeidskaart, uittreksel kruispuntbank zelfstandigen, beroepskaart, bewijs van bestaansmiddelen, ziektekostenverzekering, studiegetuigschrift, geboorteakte, huwelijksakte, medisch attest, …

Bedrag

EU-onderdaan

€ 1,50 voor de aanvraag

Niet-EU-onderdaan

 • € 1,50 voor de aanvraag en tijdelijke verblijfsdocumenten
 • In bepaalde gevallen een administratieve bijdrage of rolrecht (van € 63,00 tot € 366,00) om je dossier op te starten, vooraf te betalen aan de FOD Binnenlandse Zaken

Regelgeving

Vreemdelingenwet van 15 december 1980 en bijbehorend KB van 18 oktober 1981.

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina