Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) adviseert het lokaal bestuur bij:

  • de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en bij eventuele bijsturing ervan
  • de uitvoering van het beleidsplan
  • de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is ook het lokaal netwerk rond kinderopvang. Het brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen. De gemeente Hamme is verantwoordelijk voor het lokaal sociaalbeleidsplan, deel kinderopvang. Omdat het belangrijk is dat dit plan gedragen worden door de betrokkenen, zitten in het Lokaal Overleg vertegenwoordigers van de diverse actoren (de opvang, scholen, jeugdwerk, ...), de gebruikers (ouders) en het lokaal bestuur.

De samenstelling en interne werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang worden door de gemeenteraad vastgelegd. De leden van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de OCMW-raad zijn er niet stemgerechtigd.

Deel deze pagina