Dit is een gemeentebelasting geheven op de aanvraag van een omgevingsvergunning, die de vroegere stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning integreert.

Ze is verschuldigd door:

 • voor het verkavelen van gronden door de eigenaar
 • voor het exploiteren of veranderen van een ingedeelde inrichting of activiteit door de exploitant
 • voor stedenbouwkundige handelingen door de bouwheer

Bedrag

 • stedenbouwkundige werken van geringe omvang (kleiner dan 100m3): € 12,50
 • meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen: € 12,50
 • aanvraag stedenbouwkundig attest: € 62,00
 • aanvraag bouwen van een ééngezinswoning: € 62,00
 • aanvraag bouwen, verbouwen of herbouwen van meergezinswoningen: € 62,00 per woongelegenheid
 • aanvraag bouwen, verbouwen of herbouwen van gebouwen, installaties, infrastructuren met commerciële, socio-culturele en pedagogische e.a. functies: € 125,00
 • aanvraag van een verkaveling: € 50,00 per lot
 • wijzigen van een verkaveling: € 25,00 per lot
 • melding van ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 3: € 50,00
 • vereenvoudigde melding van ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 3 (ingedeelde inrichtingen of activiteiten bij een woning en onlosmakelijk verbonden aan de woonfunctie): € 25,00
 • exploitatie of verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 2 en voor de mededeling van omzetting van een milieuvergunning klasse 2 naar een omgevingsvergunning voor onbeperkte termijn indient dit niet kan via een korte procedure: € 250,00
 • exploitatie of verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 1 zonder MER- of VR-verplichting en voor de mededeling van omzetting van een milieuvergunning klassen 1 naar een omgevingsvergunning voor onbeperkte termijn indien dit niet kan via de korte procedure: € 500,00
 • exploitatie of verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 1 met MER- of VER-verplichting: € 1000,00
 • verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3 die daardoor een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 2 wordt: € 250,00
 • mededeling van kleine verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 2: € 75,00
 • mededeling, via de korte procedure, van omzetting van een milieuvergunning naar een omgevingsvergunning voor onbeperkte termijn: € 100,00
 • wijzigen van de milieuvoorwaarden van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 1: € 500,00
 • wijzigen van de milieuvoorwaarden van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 2: € 250,00
 • melding van overdracht van de vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit: € 50,00
 • tijdelijke ingedeelde inrichting of activiteit of een eenmalige activiteit: € 75,00

Het belastingbedrag zal verhoogd worden met:

 • de publicatiekosten voor het openbaar onderzoek
 • de kosten van aangetekende zendingen voor de organisatie van het openbaar onderzoek
 • de kosten van aangetekende zendingen voor het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek en voor het meedelen van de beslissing als de aanvraag niet digitaal ingediend werd

Uitzonderingen

Zijn vrijgesteld:

 • de staat, het gewest, de provincies en de gemeenten voor de ingedeelde inrichtingen of activiteiten bestemd voor een dienst van openbaar nut
 • de intercommunales
 • Team leven en welzijn en de kerkfabrieken
 • instellingen die zich inlaten met onderwijs, zieken- en bejaardenzorg
 • inrichtingen geëxploiteerd door beschutte werkplaatsen
 • autonome gemeentebedrijven

Regelgeving

De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.

Deel deze pagina