Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is met het verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding 'speelstraat'.

In een speelstraat is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen. De personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers. Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wiens garage in de straat gelegen is, prioritaire voertuigen of voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de beheerder van deze wegen hebben toegang tot speelstraten.

Voorwaarden

  • De speelstraat ligt in een zone 30 of 50.
  • De straat moet in een wijk liggen met een overheersend woonkarakter (dus geen doorgaand verkeer)
  • De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen.
  • Een speelstraat kan enkel ingericht worden als min. 2 peters/meters (speelstraatverantwoordelijken), die in de aangevraagde straat wonen, zich engageren voor de organisatie ervan.
  • Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 50 % van de bewoners akkoord gaat. Dit percentage wordt vastgelegd aan de hand van een bewonersenquête.
  • Je kan een speelstraat inrichten gedurende max. 1 week tijdens de zomervakantie (juli en augustus).
  • De speelstraat kan ingericht worden tussen 10.00 en 17.00 u.

Procedure

Je kan een speelstraat met een of meerdere bewoners aanvragen. De aanvraag moet ingediend zijn voor 1 april voor een speelstraat van 2 dagen tot max. 1 week tijdens de maanden juli en augustus.

Team mobiliteit onderzoekt de aanvraag, geeft verkeerstechnisch advies en gaat na of de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden. Indien een aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden, wordt de indiener ervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Een aanvraag voor een speelstraat die voldoet aan de voorwaarden, wordt onderworpen aan een bewonersenquête. Team jeugd onderzoekt de enquête en formuleert een advies voor het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de speelstraten goed die voldoen aan alle voorwaarden en brengt de aanvrager hiervan tijdig op de hoogte.

Na de goedkeuring ondertkenen de peters/meters van de speelstraten een afsprakennota.

Deel deze pagina