Niet-Belgen die België of de Schengenzone betreden, moeten bewijzen dat ze over voldoende bestaansmiddelen beschikken: voor de duur van het voorgenomen verblijf, voor de terugreis naar het land van herkomst of voor de doorreis naar een derde staat.

Als de niet-Belg zelf niet over voldoende middelen beschikt, doet hij of zij beroep op een garant, die een verbintenis tot tenlasteneming aangaat. Een verbintenis tot tenlasteneming is een document waarmee je je financieel garant stelt voor de kosten van de gezondheidszorg, het verblijf en de repatriëring van de vreemdeling tijdens zijn bezoek in België.

Voorwaarden

  • De niet-Belg heeft niet de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) + Zwitserland (ook wel derdelander genoemd).
  • De garant is een Belg of een niet-Belg met onbeperkt verblijf (B, C, D, E, E+, F of F+ of H-kaart).
  • De garant moet voldoende bestaansmiddelen kunnen voorleggen. Dit is afhankelijk van de eigen gezinssamenstelling en de verwantschap met de uit te nodigen niet-Belg.
  • Het verblijf is beperkt tot 90 dagen (= kort verblijf).

Procedure

Je kan het document verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis) afhalen bij Team burgerzaken of downloaden (recto verso afprinten!). Het document wordt gelegaliseerd bij Team burgerzaken. Het is 6 maanden geldig.

Visumplichtige niet-Belgen die het visum aanvragen in een Belgische ambassade of consulaat

De garant stuurt de originele gelegaliseerde bijlage 3bis op naar de vreemdeling samen met het bewijs van de bestaansmiddelen, een kopie van de identiteits- of verblijfskaart en een attest gezinssamenstelling.

Niet-visumplichtige niet-Belgen en visumplichtige niet-Belgen die het visum aanvragen in een niet-Belgische ambassade of consulaat

In dit geval stuurt Team burgerzaken de bijlage 3bis en bijlagen eerst voor goedkeuring naar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van de FOD Binnenlandse Zaken (behandeling duurt 2 à 4 weken). DVZ maakt haar beslissing over aan Team burgerzaken en deze stelt de garant daarvan in kennis. De goedgekeurde bijlage 3bis kan de garant vervolgens opsturen naar de niet-Belg.

Raadpleeg de lijst van ambassades en consulaten.

Meebrengen

  • identiteitskaart (eID) of verblijfskaart (eVK) van de garant
  • ingevulde bijlage 3bis (recto/verso en geen doorhalingen)
  • bewijs bestaansmiddelen garant: loonfiches laatste 3 maanden, laatste aanslagbiljet, uitkering, kinderbijslag (enkel meebrengen wanneer de niet-Belg niet visumplichtig is of men de aanvraag niet in een Belgische ambassade of consulaat indient)

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Voor EU-onderdanen geldt vrij verkeer van personen. Een bijlage 3bis is op hen niet van toepassing.

Regelgeving

Vreemdelingenwet van 15 december 1980 en bijbehorend KB van 18 oktober 1981.

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

 

Deel deze pagina