Gezinnen die water verbruiken via een eigen waterwinning moeten jaarlijks een heffing op de waterverontreiniging betalen. Deze heffing wordt berekend en geïnd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Onder bepaalde voorwaarden kan een (gedeeltelijke) vrijstelling van deze heffing gekregen worden.

Voorwaarden

Als je in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar je huishoudelijk afvalwater zuiverde met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater, kan je een vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging krijgen. Voor grootverbruikers is er enkel een vrijstelling voor het gedeelte gezinsverbruik (beperkt tot 30 m³ per gezinslid).

De gemeente moet wel een attest afleveren waaruit blijkt dat je individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater werd gebouwd en wordt uitgebaat volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II. Dat attest is vijf jaar geldig.

Er is ook een gedeeltelijke vrijstelling van de heffing voor wie op 1 januari van het heffingsjaar tot een van de volgende categorieën behoort:

  • Gepensioneerden die een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) krijgen.
  • Personen die een leefloon of een levensminimum krijgen van Team leven en welzijn.
  • Personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of de integratietegemoetkoming.

Deze gedeeltelijke vrijstelling wordt meestal automatisch toegekend. Meer informatie daarover is te vinden op de website van de VMM.

Procedure

De VMM kan de vrijstelling tijdens de geldigheidsduur van het attest van de gemeente vijf jaar automatisch verlenen. Je ontvangt dan geen heffingsbiljet en moet uiteraard de vrijstelling niet meer aanvragen. Ook voor grootverbruikers wordt de vrijstelling op het gezinsverbruik automatisch toegekend. Dit staat vermeld op de berekeningnota die de grootverbruiker samen met het heffingsbiljet ontvangt.

Wie toch een heffingsbiljet ontvangt en in aanmerking komt voor een vrijstelling, moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Je doet dit binnen de drie maanden, te rekenen van de derde werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd werd. Je voegt bij je aanvraag:

  • een kopie van het heffingsbiljet
  • het attest van de burgemeester

Uitzonderingen

  • De vrijstelling geldt niet voor waterzuiveringsinstallaties die werden aangelegd nadat de woning al aansluitbaar was op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
  • De vrijstelling is niet van toepassing als je in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar in aanmerking komt voor een compensatie in de bovengemeentelijke bijdrage of de vergoeding.
  • Concreet betekent dit dat je niet in aanmerking komt voor een vrijstelling als je een drinkwateraansluiting hebt. Je moet dan een compensatie aanvragen bij je drinkwatermaatschappij.

Deel deze pagina