Wanneer je je (familie)naam wil wijzigen, moet je een schriftelijke aanvraag indienen bij de Federale Overheidsdienst Justitie. Dit kan niet per e-mail, fax of telefonisch.

 • De aanvraag moet steeds gemotiveerd zijn. Uit de aanvraag moet duidelijk blijken waarom je die wijziging wil.
 • Een aanvraag voor een minderjarige moet geformuleerd worden door beide ouders (of voogd). Als zij door één enkele ouder is geformuleerd, zal de andere ouder daarover ingelicht worden.
 • Als je kinderen hebt die je naam dragen, moet je verduidelijken of je wil dat ook zij hun naam wijzigen.
 • Wanneer je naamswijziging toegekend wordt, wordt zij kosteloos en zonder procedure uitgebreid tot de kinderen die geboren zijn na de aanvraag.

Procedure

 • Je stuurt een aangetekend verzoekschrift naar de FOD Justitite, Dienst Naamsverandering (Waterloolaan 115, 1000 Brussel) met de hieronder genoemde stukken.
 • Je dossier wordt voorbereid door de FOD Justitie en voorgelegd aan de minister van Justitie, die beslist of hij/zij je naamswijziging al dan niet voordraagt aan de Koning.
 • Het Koninklijk besluit die de naamswijziging toekent moet in het Belgisch Staatsblad bekend worden gemaakt om het publiek te informeren. Vanaf die datum wordt de naamswijziging van kracht.
 • De duur van het onderzoek van de aanvraag hangt af van de complexiteit van de situatie. De totale duur van de procedure varieert van 6 tot 12 maanden. Eenvoudige aanvragen worden sneller behandeld.
 • De FOD Justitie stuurt het Koninklijk besluit binnen de 15 dagen naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze beschikt eveneens over 15 dagen om de naamswijziging over te schrijven.
 • De naamswijziging heeft gevolg op de datum van overschrijving, maximaal 30 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Meebrengen

Volgende documenten moet je meesturen met je aanvraag:

 • Een letterlijk afschrift van je geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen)
 • Een recent bewijs van verblijfplaats
 • Een bewijs van de Belgische nationaliteit of voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
 • Een schriftelijk bewijs van betaling van het registratierecht
 • Uittreksel strafregister

De meeste documenten kan je bij Team burgerzaken verkrijgen.

Bedrag

Het registratierecht bedraagt € 140,00.
Dit betaal je wanneer je de naamswijziging aanvraagt.

Uitzonderingen

Naamswijziging ingevolge erkenning, adoptie, gerechtelijke uitspraak, ... is een andere procedure. Bied je hiervoor ook aan bij Team burgerzaken.

Deel deze pagina