Het college van burgemeester en schepenen verleent een projectsubsidie aan jeugdinitiatieven rond diversiteit en/of toegankelijkheid binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget, waarbij onderstaande(n) een aanvraag kunnen indienen:

 • een plaatselijk erkende vereniging
 • een samenwerkingsverband tussen de onder vorig punt genoemde verenigingen    
 • een groepje jongeren van min. 5 personen met een leeftijd tussen 16 en 25 jaar

Voorwaarden

 • doelpubliek: zich richten naar een doelgroep tussen 0 en 25 jaar
 • locatie: plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente; afwijkingen hierop kunnen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen
 • tijdstip/periode: beperkt in tijd en ruimte
 • inhoudelijk (een of meerdere): verhogen van deelname aan het jeugdwerk door kinderen en jongeren die er volgens de aanvrager ondervertegenwoordigd zijn
 • het verhogen van de toegankelijkheid van het jeugdwerk
 • het kennismaken en/of leren omgaan met diversiteit in de samenleving

Volgende projecten komen niet in aanmerking: opnames van muziekwerken, muziekgroepen die een reeks buitenlandse optredens doen, sportkampen, fuiven, jubilea en projecten die kaderen binnen de reguliere opdracht van de werking.

Procedure

 • De aanvraag gebeurt minimum één maand voor het project en uiterlijk op 31 oktober van het subsidiejaar op een daartoe bestemd formulier.
  (Indien meerdere jeugdorganisaties één project organiseren volstaat een gezamenlijke aanvraag.)
 • Team jeugd neemt contact op met de organisator en informeert naar de wenselijkheid om het project voor te stellen op de algemene vergadering van de jeugdraad volgend op de aanvraag.
 • Op advies van de gemeentelijke jeugdraad beslist het college van burgemeester en schepenen over het al dan niet toekennen van de subsidie.
 • Uiterlijk 2 maanden na het project dient het initiatief een evaluatieverslag van het project in te dienen bij Team jeugd.
 • De projectsubsidie wordt uitbetaald na een gunstige collegebeslissing op basis van het evaluatieverslag en dit binnen de 2 maand na het binnenbrengen van de bewijsstukken.

Uitzonderingen

Ingeval het project door overmacht (ziekte, ongeval, diefstal, brand, extreme weersomstandigheden, …) niet kan plaatsvinden, kan de initiatiefnemers een aanvraag voor een toelage indienen bij het college van burgemeester en schepenen om geheel of gedeeltelijk de annulatiekosten te dekken.

Het college bepaalt het bedrag van de toelage.

Regelgeving

 • De projecten worden chronologisch behandeld tot uitputting van het krediet. De andere projecten worden op een wachtlijst geplaatst.
 • Nieuwe projecten krijgen voorrang t.o.v. eerder uitgewerkte projecten die door een zelfde aanvrager opnieuw worden ingediend.
 • Eenzelfde project kan door eenzelfde aanvrager max. 3 maal aangevraagd worden. Het college beslist na 31/10  van het desbetreffende dienstjaar over de toekenning van de subsidie volgens het beschikbare krediet.
 • De initiatiefnemer aanvaardt door het indienen van een aanvraag controle van het bevoegde gemeenteteam van het project. Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of dat de voorwaarden van onderhavig reglement niet werden nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen geen subsidie of slechts een gedeelte toe te kennen.

Deel deze pagina