Verenigingen aangesloten bij de cultuurraad kunnen een werkingssubsidies aanvragen bij het lokaal bestuur voor één van de volgende gebieden: amateur­kunst­be­oefening met volwassenen, volksontwikkelingswerk met volwassenen en culturele vrijetijdsbesteding.

Werkingssubsidies worden toegekend op basis van de activiteiten die verenigingen ontwikkelde in het voorbije werkjaar, dat loopt van september tot en met augustus. Activiteiten met beroepsdoeleinden of winstbejag komen niet in aanmerking. Voor de werkingssubsidie wordt het saldo van het subsidiebudget (na het aftrekken van de project-, de forfaitaire en de opdrachtsubsidies) verdeeld op basis van een puntenstelsel.

Voorwaarden

  • Lid zijn van de cultuurraad (alle leden aangesloten bij de cultuurraad zijn erkende culturele verenigingen in Hamme)

Procedure

Een aanvraag voor werkingssubsidie dient te gebeuren vóór 15 september volgend op het werkjaar. Hiertoe vult de vereniging een daartoe voorzien evaluatie­for­mulier in, waarop zijzelf haar punten­totaal bepaalt. Bij het evaluatieformulier voegt de vereniging:

  • een activiteitenverslag;
  • alle mogelijke materiaal (o.a. uitnodigingen, affiches, folders, krantenknipsels, tijdschrift, lijst van abonnees, aankondiging in de Cultuurkrant,...) dat bewijzen aanbrengt voor de vermelde activiteiten; wanneer deze ontbreken zal de bedoelde activiteit geen punten opleveren.

Het evaluatieformulier dient ingediend te worden bij Team cultuur (Kaaiplein 34). Het college van burgemeester en schepenen stelt een ambtenaar aan die instaat voor de praktische toepassing van dit reglement. Alle bewijsstukken en inlichtingen die hij/zij noodzakelijk acht voor de vervulling van zijn opdracht dienen hem door de vereniging verstrekt te worden. 

De voornoemde ambtenaar legt de resultaten voor aan de cultuurraad die hierover advies uitbrengt aan het college van burgemeester en schepenen. Na goedkeuring van de begroting laat het college van burgemeester en schepenen de subsidies zo vlug mogelijk uitbetalen.

Deel deze pagina